විශ්‍රාමිකයෝ කොටුවේ විරෝධයේ

රාජ්‍ය සේවයේ විශ්‍රාමිකයන් ඉල්ලීම් හතරක් මුල්කරගනිමින් විශ්‍රාමිකයන්ගේ සංගම් එකමුතුව කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානය ඉදිරිපිට ඊයේ(12) දහවල් විරෝධතාවක් පැවැත්වීය.

විශ්‍රාමිකයන්ට රුපියල් 2500 ක් නොව වැඩි කළ දීමනාවෙන් හිමිවිය යුතු සියයට 70 ජනවාරි සිට ලබාගැනීම සහ අග්‍රහාර රක්‍ෂණ ක්‍රමය 2016 ට පෙර විශ්‍රාමිකයන්ට ලබාගැනීම ඇතුළු ඉල්ලීම් කීපපයක් මෙම විරෝධතාවට හේතු වී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *