විරෝධතාකරුවන් ගාලු මුවදොරින් ඉවත් වීමට සැරසෙයි.

රාජ්ය විරෝධී විරෝධතාකරුවන් සම්බන්ධයෙන් පොලීසියේ නියෝගයකට අදාළ අභියාචනාධිකරණය හමුවේ ගොනු කර ඇති රිට් යෙදුම් හතරක් (04) ඉවත් කර ඇත.

ගාලු මුහුණු විරෝධතා ස්ථානයට විරෝධතාකරුවන් වෙනුවෙන් පොලීසිය විසින් කරන ලද නියෝගය අත්හිටුවන ලෙස පෙත්සම් අධිකරණය හමුවේ ගොනු කර තිබේ.

අභියාචනාධිකරණය හමුවේ ගොනු කරන ලද රිට් අයදුම්පත් හතර අයදුම්කරුවන් ඉල්ලා අස්කරගෙන තිබේ.

ගාලු මුහුණු විරෝධතා අඩවියෙන් ඉවත්ව යන බව ද ඔවුන් බලධාරීන්ට දන්වා තිබේ.

ඔවුන් අද සිට විරෝධතා ස්ථානයෙන් පිටව යන බව ප්රමුඛ විරෝධතාකරුවන් ප්රකාශ කර තිබේ.

ගාලු මුහුණු විරෝධතා අඩවියට ඉවත්වීම සඳහා විරෝධතාකරුවන් සාමූහික තීරණයකට එළඹ ඇති බව නීති orney මනෝජ් නනායකර මහතා පැවසීය.

කෙසේ වෙතත් ඔහු කියා සිටියේ කෙසේ වෙතත් ප්රදේශයෙන් ඉවත්ව යන විරෝධතාකරුවන් අරගලයේ අවසානය දක්වා පරිවර්තනය නොවේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.