විමල් ගේ යෝජනාව ඵල දරයි – ඔඩ්ඩුසුඩාන් කම්හලේ නිෂ්පාදන කටයුතු DSI සමාගම ආරම්භ කරයි

ලංකා පිඟන් කර්මාන්ත සංස්ථාව ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරිම යටතේ රජයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයෙන් සඳහන් රාජ්‍ය ව්‍යාපාර නැවත ආරමභ කිරීමේ ප්‍රතිපත්තිය යටතේ, ඔඩ්ඩුසුඩාන් කම්හලෙහි නිෂ්පාදනය කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

එහි පළමු පියවර ලෙස මුලතිව්හි ඔඩ්ඩුසුඩාන්හි පිහිටි උළු හා ගඩොල් නිෂ්පාදන කම්හලේ නිශ්පාදන කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරීමට සැලසුම්කර තිබේ. එමගින් මාසයකදී උළු හා ගඩොල් ලක්ෂ 04ක් පමණ ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය කිරිමට අපේක්ෂිතය.

එම කම්හලේ ගොඩනැඟිලි හා යන්ත්‍රෝපකරණවල පූර්ණ අයිතිය ලංකා පිඟන් සංස්ථාව වෙත රඳවාගනිමින් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය ඩී.එස්.අයි. සමාගමේ උප සමාගමක් වන සැම්සන් රජරට ටයිලිස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ආයතනය හා එක්ව ක්‍රියාත්මක කිරිමට නියමිතය. කර්මාන්ත හා සැපයුම් කළමනාකරණ අමාත්‍ය විමිල් වීරවංශ මහතා මෙම යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *