විදේශ ගමන් බලපත්‍ර කාර්යාලයෙන් මහජනයාට දැනුම්දීමක්…

රජයේ විශේෂ නිවාඩුව නොතකා ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව සහ එහි සියලුම ප්‍රාදේශීය කාර්යාල 13 සඳුදා විවෘතව පවතී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *