විදේශ ඇමති අලි සබ්රි ඉන්දියාවේ නිල සංචාරයක් කිරීමට සැරසෙයි.

විදේශ කටයුතු අමාත්ය එම්. නවදිල්ලියෙහි පැවැත්වෙන භූදේශනා විද්යා හා භූ-ආර්ථික විද්යාව පිළිබඳ ඉන්දියාවේ ප්රමුඛ සමුළුවේ අටවන සංස්කරණයට සහභාගී වීම සඳහා අලී සබ්රි 2029 මාර්තු 02-04 සිට ඉන්දියාව වෙත නිල සංචාරයක් කිරීමට නියමිතය.

මෙම සමුළුවට නිරීක්ෂණාගාර පර්යේෂණ පදනම ඉන්දියාවේ විදේශ කටයුතු අමාත්යාංශය සමඟ සහයෝගයෙන් පවත්වනු ලැබේ.

“බෙදුණු ලෝකයක් සුව කිරීම” සහ “බෙදී ඇති පොරොන්දුව” පිළිබඳ විශේෂ කමිටු සාකච්ඡා දෙකකට සහභාගී වීමට අමාත්යවරයා සහභාගී වීමට නියමිතය.

අන්යෝන්ය වශයෙන් වාසිදායක සහයෝගීතාව ශක්තිමත් කිරීම සඳහා නව මංපෙත් පිළිබඳ ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡා සඳහා අවධානය යොමු කරන ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡා සඳහා ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡා සඳහා අමාත්යවරයා රටවල් කිහිපයක ඔහුගේ සගයන් ද හමුවනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *