විදෙස් රටවල සිටින අමෙරිකානුවන්ට අනතුරු ඇඟවීමක්

විදේශ රටවල සිටින සිය පුරවැසියන් සඳහා අමෙරිකාව අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර තිබේ.

එහි දැක්වෙන්නේ අමෙරිකානු පුරවැසියන් ට එරෙහිව විවිධ ස්ථානවලදී ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාර, උද්ඝෝෂණ සහ ප්‍රචණ්ඩකාරී සිද්ධීන් සිදුකළ හැකි බවයි.

එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අදාළ අනතුරු ඇඟවීම නිකුත් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *