විදුලි සංදේශ සපයන්නන් සේවා ගාස්තු, වැට් බද්ද වැඩි කරයි.

සැප්තැම්බර් 5 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සියලුම ජංගම සහ බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් ගාස්තු 20% කින් සහ රූපවාහිනී ගාස්තු 25% කින් වැඩි කරන බව විදුලි සංදේශ සේවා සපයන්නන් ප්‍රකාශ කළේය.

මෙහෙයුම් පිරිවැය ඉහළ යාමත් සමඟ රුපියල අවප්‍රමාණය වීම හේතුවෙන් ගාස්තු ඉහළ ගිය බව වාර්තා වේ.

මීට අමතරව, අදාළ සේවාවන් සඳහා එකතු කළ අගය මත බද්ද හෝ වැට් බදු අනුපාතය ද 12% සිට 15% දක්වා වැඩි කෙරේ.

විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව නව ගාස්තු අනුමත කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *