විදුලි ගාස්තු සංශෝධනයට පෙර මහජන අදහස් විමසයි

විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව එළඹෙන සඳුදා රැස්වීමට නියමිතය.

ගාස්තු සංශෝධන සම්බන්ධයෙන් වන යෝජනාව පසුගියදා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් මහජන උපයෝගීතා කොමිසම වෙත ලබාදී තිබුණි.

එහිදී යෝජනාවලිය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කර අවසන් තීරණයක් ගැනීමට නියමිත අතර මහජන අදහස් ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව ඊට උපයෝගීතා කොමිසම ද සිය අදහස් එක් කරනු ඇත.

අනතුරුව සති 03 ක කාලයක් එම යෝජනාවලිය මහජනතාවට ප්‍රසිද්ධ කිරීමට නියමිතය.

එම කාලයෙන් පසු මහජන අදහස් විමසීමේ සැසිය පවත්වනු ඇත.

අනතුරුව සියලු යෝජනා එක් කර නව යෝජනාවලිය ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයට ලබාදීමට නියමිතය.

මේ අතර පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සඳහන් කළේ මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ අනුමැතිය ලබාදුන් වහාම විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය සිදු කිරීමට කටයුතු කරන බවය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *