විදුලි කප්පාදුව පැය 3 විනාඩි 20 දක්වා අඩු කරයි.

“විදුලි උත්පාදනය සඳහා ගිනි උදුන තෙල් සැපයීම සඳහා CPC වෙතින් තහවුරු වූ පරිදි, සඳුදා ප්‍රකාශිත විදුලි කප්පාදුව පැය 3 යි විනාඩි 20 දක්වා අඩු කරන බව” PUCSL අද නිවේදනය කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *