විදුලිය සැපයීම අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත් කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරයි.

2022 ජූනි 08 සිට විදුලිය අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත් කරමින් ජනාධිපතිවරයා විසින් නිකුත් කරන ලද අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *