විදුලිය, ඛනිජ තෙල්, සෞඛ්‍ය අත්‍යවශ්‍ය සේවා ලෙස ප්‍රකාශයට

රජය ඊයේ අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් මගින් විදුලිය, ඛනිජ තෙල් සහ සෞඛ්‍ය යන අංශ අත්‍යවශ්‍ය සේවා ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කළේය.

ගැසට් නිවේදනයට අනුව, විදුලිය සැපයීම, ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන සහ ඉන්ධන සැපයීම හෝ බෙදා හැරීම සම්බන්ධ සියලුම සේවාවන් සහ රෝහල්වල, හෙද සේවයේ සිටින රෝගීන්ගේ නඩත්තුව, රැකවරණය, පෝෂණය සහ ප්‍රතිකාර සඳහා අවශ්‍ය සියලුම සේවා, වැඩ හෝ ශ්‍රමය නිවාස, බෙහෙත් ශාලා සහ ඒ හා සමාන සෞඛ්‍ය සේවා ආයතන අත්‍යවශ්‍ය සේවා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *