විදුලිය, ඉන්ධන සහ සෞඛ්‍ය අංශවල අත්‍යාවශ්‍ය සේවා ප්‍රකාශ කිරීමේ ගැසට් නිවේදනය දීර්ඝ කෙරේ

අංශ කිහිපයක අත්‍යාවශ්‍ය සේවා ප්‍රකාශයට පත් කිරීම 2023 අගෝස්තු 17 දිනට දීර්ඝ කරමින් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

1979 අංක 61 දරන අත්‍යවශ්‍ය මහජන සේවා පනතේ 2 වැනි වගන්තිය ප්‍රකාරව ජනාධිපතිවරයා වෙත පැවරී ඇති බලතල යටතේ මෙම ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කර ඇත.

විදුලි සැපයුමට සම්බන්ධ සියලුම සේවාවන් සහ ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන සහ ඉන්ධන සැපයීම හෝ බෙදා හැරීම අත්‍යාවශ්‍ය සේවා ලෙස බව ගැසට් පත්‍රයේ සඳහන් වේ.

රෝහල්වල, සාත්තු නිවාසවල, බෙහෙත්ශාලාවල සහ රෝගීන්ගේ නඩත්තුව, පිළිගැනීම, රැකවරණය පෝෂණය සහ ප්‍රතිකාර කිරීම සම්බන්ධව අවශ්‍ය හෝ කළ යුතු ඕනෑම විස්තරයක්, සියලුම සේවාවන්, වැඩ හෝ ශ්‍රමය, සහ එම ගැසට් පත්‍රයේ සඳහන් වේ. අත්‍යවශ්‍ය සේවා ලෙස වෙනත් සමාන ආයතන.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *