විදුලිබලයට ජපානය අත තියයි

ජපාන ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා එජන්සියේ සභාපති ආචාර්ය ටනකා අකිහිලෝ මහතා ඇතුළු නියෝජිතයන් සහ විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර මහතා අතර සාකච්ඡාවක් විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේදී පැවැත්විණි.

මෙරට විදුලිබල  ක්ෂේත්‍රයේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන කිරීම සඳහා මහගු දායකත්වයක් ජපාන ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා ඒජන්සිය දෙන බවත් බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව වැඩිකිරීමේ වැඩසටහන් සඳහා ද ආධාර මෙන්ම මූල්‍ය හා තාක්ෂණික පහසුකම් ද දෙන බවත් අමාත්‍යවරයා කීය.

විදුලිබල මණ්ඩලයේ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ කාර්යංශය  පවත්වාගෙන යාම සදහා අවශ්‍ය මූල්‍ය සහ තාක්ෂණික පහසුකම් මෙන්ම ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ කටයුතු වෙනුවෙන් අවශ්‍ය කරන ප්‍රවීණයන් වෙනුවෙන් ද ජපාන ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා ඒජන්සිය සහයෝගය දෙන බව ද අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර මහතා පැවසීය.

දකුණු ආසියානු කලාපයේ අධ්‍යක්ෂ ඉටෝ ටෙරුයුකි, මෙරට ප්‍රධාන නියෝජිත යමාඩා ටෙට්සුයා සහ ඉඩේ යූරි මහත්මිය සහ නියෝජිතයන් ජපාන ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා ඒජන්සිය නියෝජනය කරමින් මෙම හමුවට සහභාගි වූහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *