වැඩබලන ජනාධිපති ලෙස රනිල් පත් කිරීමේ ගැසට් නිවේදනය ජනපති විසින් නිකුත් කරයි.

2022 ජූලි 13 දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ජනාධිපති කාර්යාලයේ බලතල, යුතුකම් සහ කාර්යයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම, ඉටු කිරීම සහ ඉටු කිරීම සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පත් කරමින් ජනාධිපතිවරයා විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.