වැඩබලන ජනාධිපතිවරයා ශ්‍රී ලංකාවේ හදිසි තත්ත්වයක් ප්‍රකාශ කරයි.

අද සිට දිවයින පුරා හදිසි තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයට පත් කරමින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

හදිසි නීතිය පොලිසියට සහ ආරක්ෂක අංශවලට අත්තනෝමතික ලෙස පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවට ගෙන රඳවා තබා ගැනීමේ බලය ලබා දෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *