වැට් බද්දෙන් නිදහස් වන භාණ්ඩ ලැයිස්තුවත් නිකුත්වෙයි

සම්මත කළ කෙටුම්පතත් සමග වැට් බද්දෙන් නිදහස් භාණ්ඩ අතර තිරිඟු සහ තිරිඟු පිටි, ළදරු කිරිපිටි, සහල්, සහල් පිටි සහ පාන් ඇතුළත් කර තිබේ.

විදුලිය සහ විදුලි බෙදාහැරීම්, බොර තෙල්, භූමිතෙල්, රූපලාවණ්‍ය ඖෂධ නිෂ්පාදන, ඖෂධ වැට් බද්දෙන් නිදහස්කර තිබේ.

එමෙන්ම රෝද පුටු, කිහිලිකරු, කෘත්‍රීම අත් පා සහ ශ්‍රවණාධාර උපකරණද වැට් බද්දෙන් නිදහස් භාණ්ඩ යටතට අයත් වෙයි.

රෝහල් කාමර ගාස්තු හැර අනෙකුත් රෝහල් සත්කාරක සේවා, රසායනික පොහොර හැර අනෙකුත් පොහොර වර්ග මෙන්ම අත් යන්ත්‍ර රෙදිපිළිද වැට් බද්දෙන් නිදහස් කර තිබේ.

එමෙන්ම කුලී රථ හා සංචාරක ප්‍රවාහන රථ හැර අනෙකුත් පොදු ප්‍රවාහන ප්‍රවාහන සේවා සහ මූල්‍ය සේවාවන්ද වැට් බද්දෙන් නිදහස් වෙයි.

එම සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව පහතින්,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *