ව්‍යාපාර හිමිකරුවන් සඳහා වන විශේෂ ගැසට් නිවේදනය.

2023 අප්‍රේල් 12 වන දින පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ (CAA) සභාපති ශාන්ත නිරිඇල්ල විසින් සෘජු වෙළඳුන් සහ ජාල අලෙවිකරණයට සම්බන්ධ සමාගම් සම්බන්ධයෙන් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරන ලදී.

එම නිවේදනයට අනුව, සූර්ය ආලෝක පද්ධති, දුරකථන සහ උපාංග, ගෘහ භාණ්ඩ, පිරිසිදු කිරීමේ නියෝජිතයන්, සපත්තු, ලිපි ද්‍රව්‍ය, මුළුතැන්ගෙයි උපකරණ සහ උපාංග, ඇඳ ඇතිරිලි, මෙට්ට සහ නිමි ඇඳුම් අලෙවි කරන සියලුම සෘජු වෙළඳුන් CAA හි ලියාපදිංචි වීමට බැඳී සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *