ලොව ඉහළම පෙළේ විද්‍යාඥයන් අතරට ශ්‍රී ලාංකිකයෝ 24ක්

ලොව ඉහළම පෙළේ විද්‍යාඥයන් පිරිස අතරට ශ්‍රී ලාංකිකයෝ 24ක් ඇතුළත් වෙති. ඖෂධ නිෂ්පාදනය, සැපයීම හා නියාමන රාජ්‍ය ඇමැති මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා ඇතුළු ශ්‍රී ලාංකිකයෝ 24 දෙනකු මෙසේ ඇතුළත්ව සිටිති.

අමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ ස්ටැන්ෆර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලය සහ එල්සිවයර් ප්‍රකාශන ආයතනය ලොව පුරා විද්‍යාඥයන්ගේ පර්යේෂණ, ප්‍රකාශන ආදියෙහි ප්‍රගතිය සහ තවත් සාධක රැසක් සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම ඉහළම විද්‍යාඥයන්ගේ ලැයිස්තුව ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *