ලොතරැයි ජයග්‍රාහකයා මාස 6ක් ඇතුළත රුපියල් මිලියන 12ක් ලබා ගැනීමට අපොහොසත් වේ

රටේ 2022 වාර්ෂික විගණන වාර්තාවේ හිමිකම් නොලබන ත්‍යාග මුදල් සහ බැර නොකළ අරමුදල් සම්බන්ධයෙන් හෙළිදරව් වීමෙන් පසුව ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය (NLB) දැඩි විවේචනයට ලක්ව ඇත.

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය මූල්‍ය රෙගුලාසිවලට අනුකූලව කටයුතු කිරීමට අපොහොසත් වී ඇති අතර ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැර කළ යුතු අරමුදල් රඳවාගෙන ඇති අවස්ථා කිහිපයක් වාර්තාවෙන් පෙන්වා දී ඇත.

“හදහන” ලොතරැයියෙන් හිමිකම් නොගත් ත්‍යාග මුදල් බැර නොකිරීම විශේෂත්වයකි. 2022 ජනවාරි 27 සිට 2022 ජූනි 30 දක්වා රුපියල් මිලියන 12 ක ජයග්‍රාහී මුදලක් ඉල්ලා නොසිටින බව වාර්තාවේ සඳහන් වේ.

පනතේ විධිවිධාන අනුව මෙම මුදල් ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැර කළ යුතුව තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය එම මුදල් තම ගිණුමේ තබාගෙන ඇත.

2022 දෙසැම්බර් 31 දිනට ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ රුපියල් මිලියන 2,397ක් රඳවා තබා ගැනීම විගණන වාර්තාවේ මතු කර ඇති තවත් ගැටලුවකි.

පනතේ සඳහන් ලොතරැයිපත්වල ආදායමෙන් ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය විසින් එම පනතේ දක්වා ඇති වියදම අඩු කිරීමෙන් පසු ඉතිරි මුදල ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැර කළ යුතු බව පනතේ සඳහන් වේ. කෙසේ වෙතත්, ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය එය අපොහොසත් වී ඇති බව වාර්තාවේ.

මේ අතර, සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය (DLB) 2022 වසර සඳහා බදු ගෙවීමෙන් පසු සමස්ත ලාභය රුපියල් මිලියන 3,211 ක් ජනාධිපති අරමුදලට ප්‍රේෂණය කර ඇති බව වාර්තාවේ සඳහන් වේ.

1997 අංක 20 දරන සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩල පනතට අනුව DLB විසින් පවත්වනු ලබන ලොතරැයිවලින් ලැබෙන සම්පූර්ණ ලාභය ජනාධිපති අරමුදලට ප්‍රේෂණය කළ යුතුය.

ජනාධිපති අරමුදල යනු ජාතික සංවර්ධන ව්‍යාපෘති, සුබසාධන වැඩසටහන් සහ සමාජ මුල පිරීම් ඇතුළු විවිධ කාර්යයන් සඳහා අරමුදල් යෙදවීම සඳහා පිහිටුවා ඇති විශේෂ අරමුදලකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *