ලාෆ්ස් ගෑස් මිල ඉහළට…

ලාෆ්ස් ගෑස් පීඑල්සී සිය ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරවල මිල ගණන් ඉහළ නංවන බව නිවේදනය කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාථමික ගෑස් බෙදාහරින්නෙකු විසින් මිල වැඩි කිරීම අද (06) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වේ.

සංශෝධිත මිල ගණන් පහත පරිදි වේ;

12.5 kg ලාෆ්ස් ගෑස් සිලින්ඩරය
200 කින් වැඩි කර ඇත

නව මිල – රුපියල් 5280

5kg සිලින්ඩරයක්
වැඩි කර ඇත – රුපියල් 80 කින්

නව මිල – රු. 2112

2kg සිලින්ඩරයක්
වැඩි කර ඇත – රුපියල් 32

නව මිල – රුපියල් 845

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *