ලාෆ්ස් ගෑස් නව මිල ගණන් නිවේදනය කරයි.

Laughs Gas PLC විසින් අද සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ගෑස් මිල අඩු කරන බව නිවේදනය කර ඇත.

ඒ අනුව නව මිල ගණන් පහත පරිදි වේ.

12.5kg ගෑස්
නව මිල – රු. 5,080 කි

ගෑස් 05kg
නව මිල – රු. 2,032 කි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *