ලබන සතියේ අලුත් සන්ධානයක්

සමගි ජන බලවේගයේ මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් අනෙකුත් පක්ෂවල මන්ත්‍රීවරුන් සමඟ එක්ව ආර්ථික සාධාරණත්වය විශ්වාසදායක ලෙස උගත් බව සහතික කිරීම සඳහා සියලු පක්ෂවල මන්ත්‍රීවරුන් ඒකාබද්ධ කණ්ඩායමක් පිහිටුවීමට නව පියවරක් අරඹා තිබේ.

මෙම මන්ත්‍රීවරුන් කණ්ඩායම “ආර්ථික යුක්තිය සඳහා වූ මන්ත්‍රී සංසදය” ලෙස හැඳින්වීමට තීරණය කර ඇත.

මෙම කණ්ඩායම පිහිටුවීමට නියමිත සමගි ජන බලවේගයේ මන්ත්‍රීවරුන් කියා සිටියේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් පවා කණ්ඩායමට එක්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බවයි.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් ඉදිරි සතියේදී මෙම පියවර පිළිබඳව ප්‍රකාශයක් කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *