ලංවිම 2024 පළමු කාර්තුවේදී රුපියල් බිලියන 88.3 ක ලාභයක්

රජය විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය (CEB) මාර්තු 31 න් අවසන් වූ පළමු කාර්තුව සඳහා රුපියල් බිලියන 88.3 ක ලාභයක් වාර්තා කර ඇති අතර එය 2023 වසරේ අනුරූප කාලපරිච්ඡේදයේ වාර්තා වූ රුපියල් බිලියන 35.3 ක අලාභය හා සැසඳීමේ දී සියයට 349.8 ක වෙනසක් වේ.

ආයතනය පළමු කාර්තුවේදී රුපියල් බිලියන 179 ක ආදායමක් උපයා ඇත. දේශීය පාරිභෝගිකයින්ට කිසිදු සහනයක් ලබා නොදීම සහ විකුණුම් පිරිවැය සියයට 28 කින් අඩුවීම සහ රුපියල් බිලියන 69 ක දළ ලාභයක් වාර්තා කර ඇත. 2023 පළමු කාර්තුවේදී ලංවිම රුපියල් බිලියන 17 ක දළ පාඩුවක් වාර්තා කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *