ලංවිම සේවක නිවාඩු අවලංගු කරයි

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සියලුම සේවකයන්ගේ නිවාඩු නැවත දැනුම් දෙන තෙක් අවලංගු කළ බව එම මණ්ඩලය පැවසීය.

එම නියෝග ඊයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන බව ද එම මණ්ඩලය වැඩි දුරටත් කීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *