ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයෙන් දැනුම්දීමක්

විදුලි ගාස්තු සංශෝධන යෝජනාවට අදාළ දත්ත මහජන උපයෝගිතා  කොමිෂන් සභාව (PUCSL) වෙත යොමු කර ඇති බව ලංකා  විදුලි බල මණ්ඩලය පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *