රුවන්පුර අධිවේග මාර්ගයේ පළමු ඉදිකිරීම් අදියර අද ආරම්භ වේ

මෙරට ඉදිකෙරෙන 07වන අධිවේග මාර්ගය වන රුවන්පුර අධිවේග මාර්ගයේ පළමු අදියරේ ඉදිකිරීම් කටයුතු අද දිනයේ ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

රුවන්පුර අධිවේග මාර්ගයේ පළමු අදියර ලෙස කහතුඩුව සිට ඉංගිරිය දක්වා කොටසේ වැඩ කටයුතු එලෙස ආරම්භ කෙරෙනු ඇත.

කහතුඩුව සිට පැල්මඩුල්ල දක්වා සම්පූර්ණ දුර කිලෝමීටර  73.9ක් වන අතර පළමු අදියර ලෙස කහතුඩුව සිට ඉංගිරිය දක්වා කිලෝමීටර 24.3ක දුර ප්‍රමාණයක් ඉදිකිරීමට නියමිත අතර, දේශීය ඉදිකිරීම් සමාගමක් විසින් මෙහි ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදුකරන අතර ඒ සඳහා රුපියල් බිලියන 54.7ක මුදලක් වැය වෙතැයි ඇස්තමේන්තු කර තිබේ.

මෙම අධිවේග මාර්ගයේ පළමු අදියරේ ඉදිකිරීම් කටයුතු 2024 වසර වනවිට අවසන් කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති චමින්ද අතුලුවගේ මහතා සඳහන් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.