රුපියල් 2000 නෝට්ටු අවලංගු කිරීමට ඉන්දියාව තීරණය කරයි.

නවදිල්ලිය: ඉන්දියානු සංචිත බැංකුව මැයි 19 සිකුරාදා රුපියල් 2,000 මුදල් නෝට්ටු සංසරණයෙන් ඉවත් කර ගන්නා බව නිවේදනය කරන ලද අතර, දැනට සංසරණයේ පවතින නෝට්ටු බැංකු ගිණුම්වල තැන්පත් කළ හැකිය, නැතහොත් සැප්තැම්බර් 30 වන විට හුවමාරු කර ගත හැකිය.

රුපියල් 2000 වටිනාකමින් යුත් බැංකු නෝට්ටු නීත්‍යානුකූල ටෙන්ඩරයක් ලෙස දිගටම පවතිනු ඇති බව RBI නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේය. “ඉන්දියාවේ සංචිත බැංකුවේ “පිරිසිදු නෝට්ටු ප්‍රතිපත්තිය” අනුව, රුපියල් 2000 මුදල් නෝට්ටු ඉවත් කර ගැනීමට තීරණය කර ඇත. සංසරණයෙන්. රුපියල් 2000 වටිනාකමින් යුත් මුදල් නෝට්ටු නීත්‍යානුකූල ටෙන්ඩරය දිගටම පවතිනු ඇත. අභ්‍යාසය කාලානුරූපීව සම්පූර්ණ කිරීම සහ මහජන සාමාජිකයින්ට ප්‍රමාණවත් කාලයක් ලබා දීම සඳහා, සියලුම බැංකු විසින් 2023 සැප්තැම්බර් 30 දක්වා රුපියල් 2000 මුදල් නෝට්ටු සඳහා තැන්පතු සහ/හෝ හුවමාරු කිරීමේ පහසුකම සැපයිය යුතුය,” RBI නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *