රුපියල් බිලියන 15ක් වටිනා දුම්වැටි රේගුවෙන් විනාශ කරයි.

ශ්‍රී ලංකා රේගුව විසින් විනාශ කිරීමට නියමිත නීතිවිරෝධී ලෙස ආනයනය කරන ලද වැඩිම දුම්වැටි තොගය කෙරවලපිටිය ප්‍රදේශයේ ගබඩා අංගනයකදී සිදු කරන ලදී.

මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය ප්‍රකාශ කළේ නීතිවිරෝධී ලෙස මෙරටට ගෙන්වන ලද දුම්වැටි තොගයේ වටිනාකම රු. බිලියන 15 කි.

ශ්‍රී ලංකා රේගුව විසින් රාජසන්තක කර ඇති දුම්වැටි කූරු මිලියන 200 ක් තිබූ බවත් ඒවා 2021 වසරේ නීතිවිරෝධී ලෙස මෙරටට ආනයනය කර ඇති බවත් මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළා.

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ශ්‍රී ලංකා රේගුවට රජයට රු. රාජ්‍ය ආදායම මිලියන 13 කි.

“මේ දුම්වැටිවල ප්‍රමිතිය ගැන කාටවත් සහතික වෙන්න බැරි නිසා විකුණන්න බැහැ. විවෘත කරන ලද සිගරට් පෙට්ටිවල සම්පූර්ණයෙන්ම වියැකී ගිය සිගරට් අඩංගු වේ. මේ නිසා තමයි අපි මේ තොගය විනාශ කරන්න තීරණය කළේ,” ඔහු පැවසීය.

රාජ්‍ය අමාත්‍ය සියඹලාපිටිය මහතා සඳහන් කළේ, මෙම දුම්වැටි නීතිවිරෝධී ලෙස ආනයනය කර ඇති සමාගම් 3කට රුපියල් මිලියන 25 බැගින් දඩ නියම කර ඇති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *