රියදුරු බලපත්‍ර කාඩ්පත්වල චිප් වෙනුවට QR කේතය

ඩිජිටල් හෝ ස්මාර්ට් රියදුරු බලපත්‍ර හඳුන්වාදීමේ අරමුණින් මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව දැනට පවතින අර්ධ සන්නායක චිප් වෙනුවට QR කේතයක් සහිත රියදුරු බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් දියත් කළ බව මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමසාරිස් ජනරාල් නිශාන්ත අනුරුද්ධ වීරසිංහ මහතා පැවසීය.

ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව විසින් රියදුරු බලපත්‍රය මුද්‍රණය කර නිකුත් කිරීම නැවත මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවට භාරදීමෙන් පසු මෙම ඩිජිටල් රියදුරු බලපත්‍රය මුද්‍රණය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ඔක්තෝම්බර් 16 වන දින ආරම්භ වූ බව ඔහු පැවසීය.

ඩිජිටල් රියදුරු බලපත්‍රය ක්‍රියාත්මක කිරීමට තීරණය කර ඇත්තේ පසුගිය ඔක්තෝම්බර් 11 වැනිදා කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවීමෙන් අනතුරුවයි.

ආර්ථික පසුබෑම නිසා චිප් කියවීම් ඒකක ආනයනය කිරීම දුෂ්කර විය. එබැවින් කාඩ්පත් හිමියාගේ තොරතුරු කියවීම පහසු කිරීම සඳහා අර්ධ සන්නායක චිපය වෙනුවට QR කේතය මුද්‍රණය කිරීමට තීරණය කර ඇත.

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යාලයට සහ පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවට පමණක් QR කේත පිළිබඳ තොරතුරු කියවීමට වෙනම ජංගම යෙදුමක් හඳුන්වා දී ඇත.

නව ස්මාර්ට් රියදුරු බලපත්‍ර කාඩ්පත්වලට රථවාහන වැරදි සඳහා demerit points ක්‍රමය ඇතුළත් කර ඇත. අවම වශයෙන් අවශ්‍යතාවලින් අඩක් සඳහා කාඩ්පත් නිකුත් කිරීම සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසු මෙම ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *