රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරයේ කාන්තා රැඳවියන් දුක් විඳිනවා; ගීතා කුමාරසිංහ

සුළු වැරදි සම්බන්ධයෙන් කාන්තා රැඳවියන් විශාල පිරිසක් වසර ගණනාවක් තිස්සේ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරවල දුක් විඳිමින් සිටින බව පැවසූ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගීතා කුමාරසිංහ ඔවුන්ට නීතිමය සහය ලබා දෙන බවට සහතික විය.

කොළඹ මැගසින් බන්ධනාගාරයේ කාන්තා රැඳවියන් බැලීමට ගිය කුමාරසිංහ මහත්මිය පැවසුවේ ඇතැම් කාන්තාවන් නිදහස් කර ගැනීම සඳහා ඇපකරුවන් සොයා ගැනීමට නොහැකිව වසර දහසයකට වැඩි කාලයක් බන්ධනාගාරයේ දුක් විඳිමින් සිටින බව තමන් දුටු බවයි.

“ඔවුන්ගෙන් සමහරෙකුට ඇපකරුවන් ලෙස මසකට රුපියල් 50,000කට වැඩි ආදායමක් ලබන රජයේ සේවකයන් හතර දෙනෙකු අවශ්‍ය වේ,” ඇය පැවසුවාය.

රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරය ඔවුන්ට ප්‍රමාණවත් ඉඩක් නොමැති බවත් වැසි දිනවල වහලය කාන්දු වන බවත් ඇය පැවසුවාය.

“නීතිමය සහාය ලබා දෙන බවට මම ඔවුන්ට සහතික වුණා. ඉතා ඉක්මනින් ඔවුන්ට උපකාර කිරීමට මම මැදිහත් වන්නෙමි,” ඇය පැවසුවාය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *