රාමසාන් වෙනුවෙන් රටඉඳි බදු සහන ප්‍රකාශයට පත් කරයි.

විශේෂ ආනයන බද්ද රු. 200ක් පනවා තිබූ රට ඉඳි කිලෝවකට රු. 01 මාර්තු 8 සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි.

බදු අඩු කර ඇත්තේ රු. 199 එළඹෙන රාමසාන් උපවාස කාලය තුළ මුස්ලිම්වරුන්ට සහන පියවරක් ලෙස.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *