රාජ්‍ය ආයතනවලට වාහන 164ක්

ක්ෂේත්‍ර රාජකාරී සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වාහන 164ක් ජනපති අතින් සංකේතාත්මකව රාජ්‍ය ආයතනවලට ලබාදීම සිදුවිය.

ක්ෂේත්‍ර රාජකාරී සඳහා අත්‍යවශ්‍ය ගිලන් රථ 50ක්, ජල බවුසර් 52ක්, ඩබල් කැබ් රථ 62ක් ඊට ඇතුළත් ය.

මේ අතර ජපන් ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතා ක්‍රමය යටතේ පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවට යතුරුපැදි 150ක් ද එහිදී ලබාදී තිබේ.

ඒ අනුව ගිලන් රථ 50 සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට සහ සුවසැරිය ගිලන් රථ සේවයට ලබාදීම සිදුවූ අතර ජල බවුසර් සහ ඩබල් කැබ්රථ වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුව, වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව, පළාත් පාලන ආයතන, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල ඇතුළු රාජ්‍ය ආයතන වෙත ප්‍රදානය කර තිබේ.

පරිත්‍යාග කරන ලද යතුරුපැදි ශ්‍රී ලංකා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ රථවාහන රාජකාරී සඳහා යෙදවීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *