රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික ආයතනවලින් හිඟ රුපියල් මිලියන 334ක් – අයකර ගැනීමට සිවිල් ආරක්‍ෂක දෙපාර්තමේන්තුව අසමත් වේ.

2022 වාර්ෂික විගණන වාර්තාවට අනුව 2022 දෙසැම්බර් 31 දක්වා සපයනු ලබන සේවාවන් සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික ආයතනවලින් හිඟ මුදල් අයකර ගැනීමේ දී සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව සැලකිය යුතු අභියෝගයකට මුහුණ දී සිටී.

නැවත නැවතත් උත්සාහ කළද, 2023 මාර්තු 24 වන විට රුපියල් මිලියන 334 ක හිඟ ගෙවීම් ලබා ගැනීමට දෙපාර්තමේන්තුවට නොහැකි වී ඇත.

රජයේ අමාත්‍යාංශ, බැංකු සහ රෝහල් ඇතුළු රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික ආයතන රැසකට ආරක්‍ෂාව සහ අනෙකුත් සේවාවන් සැපයීමේ වගකීම සිවිල් ආරක්‍ෂක දෙපාර්තමේන්තුව සතුය.

හිඟ මුදල් අය නොකිරීම නිසා සිවිල් ආරක්‍ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ මුදල් අඩාල වී ඇත.

දෙපාර්තමේන්තුව එහි සේවකයින්ගේ වැටුප් සහ එහි උපකරණ නඩත්තු කිරීම ඇතුළුව එහි මෙහෙයුම් වියදම් ආවරණය කිරීම සඳහා මෙම ගෙවීම් මත රඳා පවතී. හිඟ හිඟ මුදල් දෙපාර්තමේන්තුවට මූල්‍යමය වගකීම් ඉටු කිරීමට අපහසු වී ඇති බව වාර්තා විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *