රාජ්‍ය සේවා අත්‍යවශ්‍ය බව ප්‍රකාශ කිරීමේ ගැසට් නිවේදනය තවදුරටත් දීර්ඝ කරයි.

අත්‍යාවශ්‍ය මහජන සේවාවන් ලෙස ඕනෑම රාජ්‍ය සංස්ථාවක් හෝ රජයක් විසින් සපයනු ලබන සේවාවන්හි අවශ්‍යතාවය සලකා බලමින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරන ලදී.

1979 අංක 61 දරන අත්‍යාවශ්‍ය මහජන සේවා පනතේ 2 වැනි වගන්තියට අනුව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ නියෝගයෙන් ජනාධිපති ලේකම් ඊ.එම්.එස්.බී ඒකනායක මහතා විසින් මෙම ගැසට් පත්‍රය ඊයේ (දෙසැම්බර් 3) නිකුත් කරන ලදී.

ඒ අනුව විදුලිය සැපයීම, ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන බෙදා හැරීම සහ ඉන්ධන අත්‍යාවශ්‍ය මහජන සේවාවන් ලෙස සැලකේ. රෝහල්, සාත්තු නිවාස, බෙහෙත් ශාලා සහ වෙනත් සමාන ආයතනවල නඩත්තුව, පිළිගැනීම, රැකවරණය පෝෂණය, රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සම්බන්ධයෙන් කළ යුතු ඕනෑම විස්තරයක්, සේවා, වැඩ, ශ්‍රමය, ඕනෑම විස්තරයක් මෙයට ඇතුළත් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *