රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ට වඩා පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ට රැකියා ලැබෙනවා: ඇමැති සුසිල්

අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත පැවසුවේ පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ට රැකියා අවස්ථා වැඩි ප්‍රවේශයක් ඇති අතර රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් විරෝධතාවල නිරත වී රැකියා විරහිතභාවයට පත්වෙමින් කාලය නාස්ති කරන බවයි.

උසස් පෙළ සුදුසුකම් ඇති සිසුන් 160,000 න් රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලවල ස්ථානගත කළ හැක්කේ සිසුන් 40,000 කට පමණක් බව ද ඔහු පැවසීය.

“ඉතිරි සිසුන්ටත් විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය තිබිය යුතුයි. ඒ අධ්‍යාපනයට මුදල් ගෙවනවා නම් මොකක්ද තියෙන ප්‍රශ්නය?” ඔහු ප්‍රශ්න කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *