රටේ ගුරුවරු 32,000ක් හිඟයි – සජිත් පාර්ලිමේන්තුවට කියයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ගුරුවරුන් 32,000 ක හිඟයක් පවතින බවත්, එම පුරප්පාඩු පිරවීමට රජය පියවර ගත යුතු බවත් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පාර්ලිමේන්තුවට පැවසීය.

විදුහල්පති කාර්ය මණ්ඩලයේ 7000ක හිඟයක් පවතින බවද ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

“අපට ගුරු උපදේශකවරුන් 2171ක් ද හිඟයි. ගුරු අධ්‍යාපන සේවා ශ්‍රේණියේ පුරප්පාඩු 1,233කි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *