රජයේ පාසල් ප්‍රවේශය සම්බන්ධව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් යාවත්කාලීන කිරීම් ඉදිරිපත් කරයි.

6 ශ්‍රේණිය හැර 2 සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම ආරම්භ කර ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි.

අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේ ඇතුළත් වීමට අවශ්‍ය අය තම අයදුම්පත් ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් අදාළ පාසල් වෙත එවිය යුතු බවයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කර ඇති චක්‍රලේඛයේ නිර්ණායක අනුව පාසල්වල පවතින පුරප්පාඩු පිරවීමට අවශ්‍ය පියවර රජයේ පාසල් විසින් ගෙන ඇත.

මින් ඉදිරියට 2-11 ශ්‍රේණි සඳහා පාසල් ඇතුළත් කිරීම් සඳහා ලිපි නිකුත් නොකරන බවද අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *