රංජිත් සියඹලාපිටිය රාජ්‍ය ආයතනවල පාඩුව හෙළි කරයි.

මැලේසියාවේ සහ සිංගප්පූරුවේ ආදර්ශ අනුව නිර්මාණය කරන ලද සීමාසහිත පොදු ව්‍යවසාය හෝල්ඩින් සමාගම යටතේ රජය සතු ව්‍යවසායන් ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළේය.

සීමාසහිත රාජ්‍ය ව්‍යවසාය හෝල්ඩින් සමාගම දේශපාලන බැඳීම්වලින් තොර රාජ්‍ය ආයතනයක් බව පෙරේදා (04) පාර්ලිමේන්තුවේදී අසන ලද ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැහැදිලි කළේය.

රාජ්‍ය අමාත්‍ය සියඹලාපිටිය මහතා පසුගිය වසර 10ක කාලය තුළ රාජ්‍ය ව්‍යවසායන් 450ක් ලැබූ පාඩුව තවදුරටත් ඉදිරිපත් කළේය.

බිඳවැටීමක් ලබා දෙමින් ඔහු පැවසුවේ සමස්ත පාඩුව රු. බිලියන 183 ක් 2012 දී සිදු කර ඇති අතර, රු. බිලියන 186 බැගින් 2013 සහ 2014 දී රු. බිලියන 271 කි.

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසුවේ, රුපියල් මිලියන 100ක පාඩුවක් සිදුව ඇති බවයි. බිලියන 180 ක් 2017 දී සිදු කර ඇති අතර, රු. බිලියන 260 ක් 2017 දී රු. බිලියන 265 ක් 2018 දී රු. බිලියන 268 ක් 2019 දී රු. 2020 දී බිලියන 436 කි.

සමස්ත පාඩුව රු. බිලියන 337 ක් සහ රු. 2021 සහ 2022 වසර සඳහා පිළිවෙලින් රුපියල් බිලියන 332 ක් වාර්තා වී ඇති බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *