යුක්රේනය රුසියාව සමඟ සාම සාකච්ඡා අරඹයි

රුසියාව සමඟ සාම සාකච්ඡා ආරම්භ කිරීමට යුක්රේනය එකඟ වී ඇති අතර සෑම රටකම නියෝජිතයන් යුක්රේන-බෙලාරුසියානු දේශසීමාවේ දී හමුවීමට නියමිත බව යුක්රේන ජනාධිපති Volodymyr Zelensky ගේ කාර්යාලය පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *