මේ වසරේ විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය නොකළහොත් ලංවිමට බිලියන 230 ක පාඩුවක්.

මේ වසරේ විදුලි බිල ඉහළ නොදැමුවහොත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට රුපියල් කෝටියකට ආසන්න පාඩුවක් සිදුවනු ඇත. බිලියන 230 ක් බව ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ (PUCSL) සභාපති ජානක රත්නායක මහතා පැවසීය.

විදුලි බිල වැඩි කිරීම සඳහා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් සංශෝධිත යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර ඇති බව ඔහු පැවසීය.

“මේ වන විට එම යෝජනා කොමිෂන් සභාව විසින් ඇගයීමට ලක් කරමින් පවතිනවා,” ඔහු පැවසීය.

කෙසේ වෙතත්, රජය ප්‍රතිපත්ති මාර්ගෝපදේශ ලබා දුන් විගස මහජන උපයෝගිතා කොමිසම විදුලි ගාස්තු ඉහළ නැංවීමේ තීරණය ගන්නා බව රත්නායක මහතා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *