මේ වසරේ ජල ගාස්තු සංශෝධනයක් නැහැ: තොණ්ඩමන්

මේ වසරේ ජල ගාස්තු සංශෝධනයක් සිදු නොවන බව ජල සම්පාදන හා වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන අමාත්‍ය ජීවන් තොණ්ඩමන් මහතා සහතික විය.

මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින් ඔහු කියා සිටියේ මෑතකදී ජල ගාස්තු සංශෝධනයක් සිදු වූයේ 2023 අගෝස්තු මාසයේදී බවත් යෝජිත ජල ගාස්තු සූත්‍රයක් සම්බන්ධයෙන් පැතිර යන කටකතා අසත්‍ය බවත්ය.

“මේ වසරේ ජල ගාස්තු සංශෝධනයක් සිදු නොවන බවට මම සහතික වෙනවා, නමුත් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය (NWSDB), ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) සමඟ එක්ව ගාස්තු ගැලපීමක් සඳහා පිරිවැය ප්‍රතිසාධන සූත්‍රයක් හඳුන්වා දීමට නියමිතය. ඔහු කිව්වා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *