මෙරට මුල්‍ය ආයතන 12ක් ශ්‍රේණිගත කිරීම්වලින් පහතට…

මෙරට බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන 12 ශ්‍රේණි ගත කිරීම් වලින් තව දුරටත් පහත හෙලීමට ෆිච් රේටින්ග්ස් ආයතනය කටයුතු කර තිබේ.

ඒ අනුව එම මුල්‍ය ආයතන දැන් පවතින්නේ RWM මට්ටමේය.

අදාල ආයතනයන් මෙසේය.

– Bimputh Finance PLC (Bimputh)

– CBC Finance LTD (CBCF)

– Central Finance Company PLC (CF)

– Fintrex Finance Limited (Fintrex)

– HNB Finance PLC (HNBF)

– LB Finance PLC (LB)

– Mercantile Investments and Finance PLC (MIF)

– People’s Leasing & Finance PLC (PLC)

– Sarvodaya Development Finance Limited (SDF)

– Senkadagala Finance PLC (Senka)

– Siyapatha Finance PLC (Siyapatha)

– Asia Securities (Pvt) Ltd (ASPL)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *