මෙම සති අන්තයේ භාණ්ඩ 300ක ආනයන සීමා ඉවත් කෙරේ.

නිෂ්පාදන 300ක ආනයන සීමා මේ සති අන්තය වන විට ඉවත් කරන බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *