මුජිබර් ගැටලුවට අගමැතිගෙන් නියෝගයක්

කොළඹ නගරාධිපති අපේක්ෂක මුජිබර් රහුමාන් මහතා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීධුරයේ දිවුරුම්දීම නිසා ඇතිවී ඇති  නෛතික ගැටලුව විසඳීම සදහා  නීතිපතිවරයා හමුවී නීති උපදෙස් ලබාගත යුතු බවට,  අග්‍රාමාත්‍ය සහ රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන  අමාත්‍ය ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන්ට  උපදෙස් ලබා දුන්නේය.

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජානක වක්කුඹුර මහතා කළ කරුණු පෙන්වාදීමකින් පසු අගමැතිවරයා මෙසේ උපදෙස්දී ඇත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *