මීන ගයා දුම්රියේ ආපන ශාලාවට මුද්‍රා තැබේ

මිනිස් පරිභෝජනයට නුසුදුසු ආහාර වෙළෙදාම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් මීන ගයා දුම්රියේ ආපන ශාලාව අධිකරණ නියෝගයක් මත තාවකාලිකව මුද්‍රා තැබීමට පියවර ගෙන තිබේ.

මඩකලපුව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් කණ්ඩායමක් විසින් පෙබරවාරි 08 වැනි දින දක්වා මීන ගයා දුම්රියේ ආපන ශාලාව මුද්‍රා තබා ඇති බව වාර්තා වේ.

පසුගිය 22 වැනි දින මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් විසින් අදාළ දුම්රියේ ආපන ශාලාව පරීක්ෂාවට ලක් කර තිබිණි.

එහි දී මිනිස් පරිභෝජනයට නුසුදුසු ආහාර අලෙවි කිරීම සම්බන්ධයෙන් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කර ඇති අතර, අනතුරුව එම ආපන ශාලාව තාවකාලිකව වසා තබන ලෙස අධිකරණය නියෝග කර ඇත.

ඒ අනුව ලබන 08 වැනි දින ආපන ශාලාව සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස මඩකලපුව මහෙස්ත්‍රාත්වරයා නියෝග කර ඇත.

පසුගිය වසරේ ද මීන ගයා දුම්රියේ ආපණ ශාලාවේ මිනිස් පරිභෝජනයට නුසුදුසු ආහාර අලෙවි කිරීම හේතුවෙන් එහි හිමිකරුවන්ට දඩ නියම කර තිබිණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *