මැතිවරණ දිනය අප්‍රේල් 25 තහවුරු කරමින් ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කරයි.

අප්‍රේල් 25 පළාත් පාලන මැතිවරණය පවත්වන දිනය ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරමින් ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්කවල තේරීම් භාර නිලධාරීන් විසින් නිකුත් කරන ලද ගැසට් නිවේදනය: මැතිවරණ කොමිසම

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *