මාලන් සැමුවෙල්ස්ට ICC තහනමක්?

හිටපු බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් ක්‍රීඩක මාලන් සැමුවෙල්ස් එමිරේට්ස් ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ දූෂණ මර්දන නීති සංග්‍රහය යටතේ වැරදි හතරකට වරදකරු බවට ස්වාධීන දූෂණ විරෝධී අධිකරණයක් විසින් කරන ලද නඩු විභාගයකින් පසු තීරණය කර තිබේ.

2021 සැප්තැම්බර් මාසයේදී ICC විසින් චෝදනාවට ලක් වූ සැමුවෙල්ස්, විනිශ්චය සභාව ඉදිරියේ නඩු විභාගයකට ඇති අයිතිය භාවිතා කිරීමෙන් පසු වැරදිකරු වී ඇත.

පැනවිය යුතු සුදුසු සම්බාධක තීරණය කිරීමට පෙර විනිශ්චය මණ්ඩලය දැන් එක් එක් පාර්ශ්වයන්ගේ ඉදිරිපත් කිරීම් සලකා බලනු ඇත. තීරණය නියමිත වේලාවට අනුගමනය කරනු ඇත.

සැමුවෙල්ස් පහත සඳහන් දේවලට වැරදිකරු වී ඇත:

2.4.2 වගන්තිය (බහුතර තීන්දුවකින්) – නම් කරන ලද දූෂණ විරෝධී නිලධාරියාට හෙළිදරව් කිරීමට අපොහොසත් වීම, සහභාගිවන්නාට හෝ ක්‍රීඩාවට ගෙන ආ හැකි තත්වයන් යටතේ සිදු කරන ලද හෝ ලබා දුන් කිසියම් තෑග්ගක්, ගෙවීමක්, ආගන්තුක සත්කාරයක් හෝ වෙනත් ප්‍රතිලාභයක් ලැබීම. ක්‍රිකට් අපකීර්තියට.

වගන්තිය 2.4.3 (ඒකමතික තීරණය)- එක්සත් ජනපද ඩොලර් 750 හෝ ඊට වැඩි වටිනාකමක් සහිත ආගන්තුක සත්කාර සඳහා නම් කරන ලද දූෂණ විරෝධී නිල කුවිතාන්සියට හෙළි කිරීමට අපොහොසත් වීම.

වගන්තිය 2.4.6 (ඒකමතික තීරණය) – නම් කරන ලද දූෂණ විරෝධී නිලධාරියාගේ විමර්ශනය සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට අපොහොසත් වීම.

2.4.7 වගන්තිය (ඒකමතික තීරණය) – විමර්ශනයට අදාළ විය හැකි තොරතුරු වසන් කරමින් නම් කරන ලද දූෂණ විරෝධී නිලධාරියාගේ විමර්ශනයට බාධා කිරීම හෝ ප්‍රමාද කිරීම

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *