මාර්ග ආරක්ෂණ ලෝක මාලාව: අර්ධ අවසන් කාලසටහන නිකුත් කරයි.

මාර්ග ආරක්ෂණ ලෝක මාලාව: අවසාන 4 කාලසටහන

  • අවසන් පූර්ව තරගය 01 – India Legends Vs Australia Legends – 28 වන දින ප.ව.7.30 ට
  • අවසන් පූර්ව වටය 02 – Sri Lanka Legends Vs West Indies Legends 29 වනදා ප.ව.7.30ට
  • අවසන් තරගය – ඔක්තෝබර් 1 වැනිදා ප.ව.7.30ට

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *