මාර්ගගත ආරක්ෂණ පනත් කෙටුම්පත ප්‍රකාශයට පත් කරමින් ගැසට් නිවේදනයක්

ඔන්ලයින් ආරක්ෂණ පනත් කෙටුම්පත ප්‍රකාශයට පත් කරමින් රජය විසින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

ගැසට් පත‍්‍රයට අනුව මෙම පනත් කෙටුම්පත ඔන්ලයින් ආරක්‍ෂක කොමිෂන් සභාව පිහිටුවීම සහ ශ‍්‍රී ලංකාව තුළ ඇතැම් සත්‍ය ප‍්‍රකාශ අන්තර්ජාලය හරහා සන්නිවේදනය කිරීම තහනම් කිරීමට ප‍්‍රතිපාදන සම්පාදනය කිරීමයි.

මීට පෙර මෙම පනත් කෙටුම්පතට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබුණේ සැප්තැම්බර් 4 වැනිදාය.

ගැසට් පත්‍රයට අනුව, පහත සඳහන් දෑ තහනම් කිරීමට ප්‍රතිපාදන සම්පාදනය කිරීම සඳහා ඔන්ලයින් ආරක්ෂණ කොමිෂන් සභාව පිහිටුවන ලදී.

තහනම් අරමුණු සඳහා සබැඳි ගිණුම් සහ අසත්‍ය අන්තර්ජාල ගිණුම් භාවිතය වැළැක්වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතැම් සත්‍ය ප්‍රකාශ මාර්ගගත සන්නිවේදනය,

ශ්‍රී ලංකාව තුළ තහනම් අරමුණු සඳහා භාවිත කරන මාර්ගගත ස්ථාන හඳුනාගෙන ප්‍රකාශ කිරීමට ප්‍රතිපාදන සැලසීමට.

සත්‍ය ප්‍රකාශ සහ ඊට සම්බන්ධ හෝ ඊට ආනුෂංගික කාරණා සඳහා මූල්‍යකරණය සහ වෙනත් ආධාරක සන්නිවේදනය මැඩපැවැත්වීම.

 

File name : 284-2023_S.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *