මාර්ගගත ආරක්ෂණ පනත් කෙටුම්පතේ වගන්ති ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට නොගැලපේ: ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය

ඔන්ලයින් ආරක්ෂණ පනත් කෙටුම්පතේ ඇතැම් වගන්ති ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නිරීක්ෂණය කර ඇති අතර පනත් කෙටුම්පත විශේෂ බහුතරයකින් අනුමත කළ යුතුය.

කෙසේ වෙතත්, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නිර්දේශ කර ඇති සංශෝධන සිදු කළහොත් එය සරල බහුතරයකින් සම්මත කළ හැකි බව නියෝජ්‍ය කථානායක අජිත් රාජපක්ෂ ප්‍රකාශ කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *